هم خانواده کلمه محبت چیست

هم خانواده عزت

معنی واژه ولع مترادف آز آزمندی اشتیاق حرص شره طمع طمعکاری میل هوی متضاد بی میلی معادل فارسی آز لغت نامه دهخدا Online Abs Lockscreen

در این خانه ما یک خانواده هستیم که به هم عشق می ورزیم هر روز شاد باشید زیاد بخندید به همدیگر احترام بگذارید از کلمات م Kind Words Family Love You

معنی واژه مضرات مترادف زیانها ضررها خسران ها مضار آسیب ها گزندها صدمات صدمه ها متضاد منافع فواید مع Calligraphy Dictionary Arabic Calligraphy

زنان بیشتر از مردان به محبت کلامی نیاز دارند In 2020 Chart Pie Chart

معنی حفظ دیکشنری آنلاین آبادیس

هم خانواده مهارت دیکشنری آنلاین آبادیس

معنی واژه نقصان مترادف قلت کاستی کاهش کسری کمی شایبه منقصت نقص نقیصه متضاد افزایش کمال معادل فارسی زیان کاسته شدن کاستی کم شدن Dictionary

Pin On Negaresh

تدریس کلمات هم خانواده

معنی واژه حاصل مترادف بازده برآیند ثمر ثمره راندمان عملکرد ماحصل محصول مولود نتیجه بار برداشت میوه بهره سود درآم Lockscreen Save Dictionary

معنی واژه راسخ مترادف استوار پابرجا پایدار ثابت ثابت قدم متضاد نااستوار معادل فارسی استوار پای برج Lockscreen Screenshots Lockscreen Screenshot

معنی واژه عبث مترادف باطل بی ثمر بی فایده بی نفع بیهوده حرف مفت مزخرف هدر هرز هرزه یاوه متضاد مثمر مع Weather Screenshot Dictionary Weather

معنی واژه طنز مترادف استهزا فکاهه فکاهی مسخره هزل ناز طعنه سرزنش طعنه زدن سرزنش کردن افسوس کردن مسخره کردن Weather Screenshot Online Weather

معنی واژه راغب مترادف آرزومند خواستار خواهان داوطلب شایق مایل مشتاق متضاد بیزار معادل فارسی گراینده Calligraphy Arabic Calligraphy Dictionary

واژه نامه کلمات متضاد و هم خانواده و واژه آموزی درس 2 فارسی پایه ششم دبستان Gama Ir

Pin On Negaresh

هم خانواده کلمه محبت چیست اسم نوشته سایت تفریحی سرگرمی

معنی واژه راحت مترادف آرام آسوده ساکت فارغ فارغ البال فارغ بال آسایش آسودگی استراحت سلامت عیش فراغ Dictionary Arabic Calligraphy Calligraphy

Pin On Boorsbrand Ir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *